Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi
EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Mezuniyet Kredisi Tamamlaması gereken
30 Zorunlu Ders Kredisi Seçmeli Ders Kredisi
15 15

 

Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı
EYDTP501 Örgütsel Davranış
EYDTP502 Eğitim Yönetimi
EYDTP504 Eğitim Denetimi
EYDTP505 Eğitim Liderliği
EYDTP509 Eğitimde Araştırma Yöntemleri
EYDTP596 Dönem Projesi
Seçmeli Dersler
EYDTP506 Türk Eğitim Sistemi ve Güncel Sorunları
EYDTP507 Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama
EYDTP510 Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
EYDTP511 Eğitimde İnsan Kaynakları
EYDTP503 Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

EYDTPE501 Örgütsel Davranış
Örgütsel davranışın temelleri. Birey, grup, toplum ilişkileri. Örgütsel çevre, toplumsal çevre. Bireysel Süreçler: Kişilik, algı, tutumlar, problem çözme yöntemleri. İletişim ve iletişim süreçleri. Kişilerarası ilişkiler ve çatışma yönetimi. Motivasyon, iş doyumu. Örgütün simgesel kuruluşu: değerler, davranış kalıpları ve normlar. Örgütsel Süreçler: Örgüt kültürü, güç ve politika, yapı ve karar alma, takım geliştirme. Değişim Süreçleri: Planlı örgütsel değişim, örgütsel kültürü anlama ve geliştirme. Liderlik kavramı. Liderlik yaklaşımları.
EYDTP502    Eğitim Yönetimi
Eğitim yönetiminin alanı, yönetim kuramlarının eğitim ve okul sistemi açısından amaç yapı süreç ve iklim boyutlarında incelenmesi, eğitim ve okul yöneticilerinin rolleri ve rol beklentilerini karşılayacak kavramsal, toplumsal ve teknik becerileri konusunda temel bilgi birikimi ve bir bakış açısının kazandırılması.
Eğitim yönetiminde temel yaklaşımlar: Klasik ve Neo-klasik yaklaşımlar ile Sistem yaklaşımlarının eğitim yönetimine yansımaları; Küreselleşme ve eğitim yönetimi; eğitimde toplam kalite yönetimi anlayışı; öğrenen okullar; eğitim örgütlerinde değişme. Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar. Bilimsel ve toplumsal değişmelerin eğitim yönetimi üzerindeki etkileri.
EYDTP504    Eğitim Denetimi
Eğitim yönetiminin ve süreçlerinin hatırlanması ve bir yönetim süreci olarak denetim ve işlevinin vurgulanması. Teftiş ve çağdaş denetim kavramları arasındaki farkın kavranması. Çağdaş denetim kavramı, amaçları, ögeleri ve özellikleri. Denetim ve örgüt etkililiği. Denetim ilkeleri, türleri, süreçleri. Sınıf içi etkinliklerin denetimi. Kurumsal denetleme. Denetçilerin rolleri ve yeterlikleri. Denetimde insan ilişkileri. Liderlik ve denetçi. Değerlendirme sorunları. Rehberlik ve yardım. Denetçinin eğiticiliği. Denetimde araştırma ve soruşturma. Eğitim denetçilerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi. Türk eğitim sisteminde denetim sorunları.
EYDTP505    Eğitim Liderliği
Liderlik kavramı ve bu kavramla ilişkilendirilen diğer örgütsel değişkenler. Liderlik kuram ve yaklaşımları ile bu kuram ve yaklaşımların eğitim örgütlerine yansımaları. Eğitim örgütlerinde liderliğe çağdaş yaklaşımlar ve bu örgütlerde liderlik ile ilişkilendirilen kavram, yapı ve süreçler (karar verme, iletişim, eşgüdüm, örgütsel değişim, motivasyon, planlama).
EYDTP509    Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak yazma, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar.           
EYDTP506    Türk Eğitim Sistemi ve Güncel Sorunları
Türk eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve politikaları açısından incelenmesi; tarihsel süreçte sistemde meydana gelen değişmeler ve çevresel değişmelerle ilişkileri. Türkiye’de sosyal bir sistem olarak okulun özellikleri; okul-toplum ilişkileri. Türk eğitim sisteminde yönetim ve denetimin örgütlenmesi; merkez örgütü; taşra örgütü; Türkiye’de eğitimin yerelleşmesi sorunu. Türk eğitim sisteminin örgütsel ve yönetsel sorunları. Türk eğitim sisteminde yönetici ve öğretmen yetiştirme sistemlerinde gelişmeler.
EYDTP507    Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama
Yönetim ve eğitim yönetiminin tanımı, belli başlı yönetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, yönetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, yönetim süreçleri, yönetimin eğitim sistemindeki önemi, eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi, iyi bir eğitim yönetiminin özellikleri.
EYDTP510    Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri, yönetim biçimleri, süreçleri ve uygulamalarının alan uygulamalarının alan araştırmaları incelenerek Türkiye’deki eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapılacaktır.
EYDTP511    Eğitimde İnsan Kaynakları
Örgütlerin amacı ve aracı olan insanın "kaynak" olarak tanımlanması. Örgütlerin insanın yaşamını kapsamak ve biçimlendirmek özelliği. Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine. Eğitim ve okul yönetiminde insan kaynağı yaklaşımı. Örgüt müşterisi ve üyesi olarak insanın çelişkileri, çatışmaları. İnsan kaynağı yönetiminin işlevleri (seçme, geliştirme, koruma, ödeme, ayırma). Uygulamaların insan kaynağının yönetimindeki engelleri.
EYDTP503    Okul Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Okul yönetimine ilişkin bazı temel kavramlar ve süreçler; okul yönetiminin kendine has özellikleri; genel hizmetlerin, işgören hizmetlerinin, öğrenci hizmetlerinin, okul finansman kaynaklarının ve eğitim programının yönetimi; okul çevre ilişkisinin yönetimi; okul yönetimi ve öğretim liderliği ilişkisi.Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel hizmetleri, öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi.
EYDTP596    Dönem Projesi          
Okul yönetimi ve denetimi alanında bir problem durumun ele alınarak bu konuda literatürün taranması, buna dayalı olarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ders sonunda çalışmaların yazılı rapor olarak sunulması.